Medezeggenschap

Nog in bewerking

In 1945 werd op het Nat.Lab. de Contact Commissie opgericht, “als uitvloeisel van de wensch van Ir. Philips om een grootere groep van medewerkers dan tot dusver te betrekken in de gedachtenwisseling over bepaalde onderwerpen betreffende het geheele bedrijf”, aldus de notulen van de eerste CoCo vergadering van 10 augustus 1945. Later, 28 januari 1971, werd zelfs wettelijk bepaald dat een onderneming verplicht werd een Ondernemingsraad in te stellen.